Executive Committee


(Present)

Chairman

Mr. Yadav Kumar Tursucha

Vice Chairman

Events Coordinator 
Mr. Jitendra Sunuwar

Vice Chairman

Culture Coordinator 
Mr. Dilliraj Sunuwar


Secretary

Mr Prakash Sunuwar

Asst. Secretary

Mrs. Sapana Sunuwar 

Treasurer

Mr Manojkumar Sunuwar

Asst Treasurer

Member & Subs Coordinator
Mr Gitraj Sunuwar


Member (s)

Property Coordinator
Mr. Tejkumar Sunuwar

Member (s)

Mr. Chitra Sunuwar

Member (s)

Mrs. Bhudhisara Sunuwar


Member (s)

Women Committee Coordinator 
Mrs. Sabitri Sunuwar

Member (s)

Mr. Padam Sunuwar

Member (s)

Mr. Sulav Sunuwar

Member (s)

Mr. Nani Sunuwar

Member (s)

Youth Committee Coordinator
Mrs Binita Sunuwar


Member (s)

Mr Lalit Sunuwar

Member (s)

Mr Chhabi Sunuwar
Literature & Publication Subcommittee

Coordinator Mr Kedar 'Sanket' Sunuwar

Member(s)

Mr Hom Dasuch
Mrs Bhawan 'Pariskrit' Sunuwar
Mr Prakash Sunuwar


Advisory Committee

Mr Bir Bahadur Sunuwar
Mr Bijaya Mukhiya
Mr Motiraj Sunuwar
Mr Kisor Sunuwar
Mr Gopal Sunuwar
Mr Chhatra Sunuwar
Mr Mukunda Sunuwar
Mr Mohan Sunuwar
Mr Hari Chandra Sunuwar


-------Previous--------

Executive Committee
(2013 - 2015)

Chairman 
Mr Motiraj Sunuwar

Vice Chairman 
Mr Yadav Tursucha  
 
Secretary 
Mr Bhaktaman Sunuwar
 
Assistant secretary 
Mr Mohan Sunuwar

Treasurer  
Mr Prakash Sunuwar

Assistant Treasurer 
Mrs Sapana Sunuwar (Thapa)

Speaker   
Mrs Bhawana Pariskrit Sunuwar

Member(s) 
Mr Bajra kumar Sunuwar
Mrs Sirish Sunuwar
Mr Manoj Sunuwar
Mr Chandra kumar Sunuwar
Mr Jitendra Sunuwar
Mr Chitra Sunuwar

Mr Buddhi Sunuwar
Mr Tej Kumar Sunuwar

Advisory Members

Mr Bir Bahadur Sunuwar
Mr Khabindra Sunuwar
Mr Bijaya Mukhia
Mr Kisor Sunuwar
Mr Gopal Sunuwar
Mr Som kumar Sunuwar
Mr Lalit Sunuwar
Mr Janga Bahadur Sunuwar
Mr Chhatra Sunuwar

Executive Committee
( 2011 - 2013 )

Chairman
Mr Janga Sunuwar    

Vice chairman     
Mr Khadananda Sunuwar
 
Secretary     
Mr Chatra Sunuwar

Vice Secretary     
Miss Pushpa Sunuwar 

Treasurer     
Mr Purna Sunuwar
 
Joint Treasurer     
Mr Bhaktaman Sunuwar

Member(s)
Mr Prakash Jizich Sunuwar (Resigned)
Mr Chandra Kumar Sunuwar
Mr Yadav Tursucha  
Mrs Kalpana Limbu Sunuwar
Ms Sonia Sunuwar 

Advisory Members

Mr Bir Bahadur Sunuwar
Mr Khabindra Sunuwar
Mr Lalit Sunuwar
Mr Bijaya Mukhia
Mr Kisor Sunuwar
Mr Som kumar Sunuwar
Mr Lokraj Sunuwar

Executive Committee Members 
2009 – 2011
 
Chairman
Mr Ram Krishna Sunuwar (Resigned)
Mr Janga Sunuwar    
 
Vice chairman     
Mr Khadananda Sunuwar
 
Secretary     
Mr Tej Kumar Sunuwar (Resigned)
Mr Chhatra Sunuwar
 
Vice Secretary     
Mr Dilip Sunuwar
 
Treasurer     
Mr Purna Sunuwar
 
Joint Treasurer     
Miss Tina Sunuwar
 
Member(s)     
Mr Bhaktaman Sunuwar
Mr Shishir Sunuwar
Mrs Kalpana Sunuwar
Miss Soniya Sunuwar
Miss Pushpa Sunuwar
 
Advisors
Maj(Retd) Bir Bahadur Sunuwar     
Capt(Retd) Jaya Prakash Sunuwar
Mr Khabindra Sunuwar
Mr Bijaya Mukhiya (Sunuwar)     
Mr Kishor Sunuwar    
Mrs Sapana Sunuwar
Mr Makunda Sunuwar    
Mr Toran Bahadur Sunuwar
 
Executive committee members 
(2007 – 2009)
   
Chairman
Mr Bijay Mukhia (Sunuwar)
 
Vice Chairman     
Mr Badri Sunuwar
 
Secretary     
Mr Kedar Sunuwar
 
Vice Secretary     
Mr Dharma Bikram Sunwar
 
Treasure     
Mr Hom Sunuwar
 
Joint Treasurer     
Mr Ram Sunuwar
 
Member(s)     
Mr Purna Kumar Sunwar
Mr Hari Sunuwar
Mr Yog Raj Sunuwar
Mr Gopal Sunuwar
Mrs Sushma Sunuwar
Mr Mukunda Sunuwar
Mrs Suzi Sunuwar
Miss Puspa Sunuwar
   
Advisors    
Mr Bir Bahadur Sunuwar     
Mr Khabindra Sunuwar
Mr Janga Sunuwar     
Mr Kishor Sunuwar
Mr Jaya Prakash Sunuwar